James Slim Fit Modern Cargo - Mandalay Khaki-Khaki-33